กลุ่มศรีไทยใหม่ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2497 จนปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกลของทีมผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นการทำงานให้สอดคล้องประสานกันดีระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งระบบ เป้าหมายของเราไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังมุ่งที่จะตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทุนการศึกษา บริจาคทุนทรัพย์แก่กองทุนเพื่อสังคม

บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือศรีไทยใหม่ ซึ่งมีปณิธานที่จะผลิตและจำหน่าย ข้าวคุณภาพดี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ข้าวทุกเมล็ดของเราผ่านการตรวจสอบตามหลักมาตรฐานสากล และควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐาน GMP/HACCP รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าส่งออก นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างงานแก้ชาวบ้านในพื้นที่ี กิจกรรมชุมชน และกระจายรายได้สู่เกษตรกรด้วยราคาที่เป็นธรรม