กลุ่มศรีไทยใหม่ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้บริหารจากปี 2497 จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มศรีไทยใหม่จึงมีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องประสานกันเป็นอย่างดีระหว่างบริษัทต่างๆในเครือ ทำให้เกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งระบบ จึงทำให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน เป้าหมายของกลุ่มศรีไทยใหม่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังมุ่งที่จะตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่กองทุนเพื่อสังคมต่างๆ เช่น โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น

บริษัท โรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2497 ในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวที่มีชื่อเสียง ณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงสีแห่งแรกของกลุ่มศรีไทยใหม่ มีกำลังการผลิต 50 ตันต่อวันในระยะเริ่มแรก และขยายเป็น 80 ตันต่อวันในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2513 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยไปลงทุนในกิจการค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รถบรรทุกรับขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันแต่ละกิจการมีผลประกอบการและความเจริญเติบโตในระดับที่น่าพึงพอใจ

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2536 กลุ่มศรีไทยใหม่ได้ก่อตั้งบริษัท ศรีไทยใหม่การเกษตร จำกัดขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงสีโรงที่ 2 ของกลุ่มศรีไทยใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 100 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพของภาคอีสานตอนบน ทำให้สามารถผลิตข้าวสารป้อนสู่ตลาดในปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพดี ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อเกินกว่ากำลังการผลิต   เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทางกลุ่มศรีไทยใหม่จึงตัดสินใจลงทุนสร้างโรงสีข้าวหอมมะลิ ขนาดกำลังการผลิต 250 ตันต่อวัน และโรงสีข้าวเหนียวขนาดกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน เป็น โรงสีที่ 3 และโรงที่ 4 ในชื่อของบริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด

ในปี พ.ศ.2546 บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด เป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่ทันสมัย และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถผลิตข้าวสารในคุณภาพสูง โดยมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดในประเทศและเพื่อทำการส่งออกไปยังต่างประเทศการดำเนินงานของกลุ่มโรงสีศรีไทยใหม่ มุ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า การส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล

ในปี พ.ศ.2550 บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด